Pizze metro

15 Gennaio 2014 0
  • 1⁄2 METRO ROSSA / 1⁄2 METRE RED: Salsa pom. Cirio, mozz., origano, basilico, granaCherry tomato sauce, mozz., oregano, basil, parmesan cheese
  • 1⁄2 METRO BIANCA / 1⁄2 METRE WHITEMozz., pancetta, origano, basilico, grana / Mozz., bacon, oregano, basil, parmesan cheese
  • 1⁄2 METRO TRIS / 1⁄2 METRE TRIS: 1/3 bianca, 1/3 rossa, 1/3 acciughe / 1/3 white, 1/3 red, 1/3 anchovies
  • 40 CENTIMETRI (BIANCA, ROSSA, TRIS)40 CENTIMETRES (WHITE, RED, TRIS)
  • 60 CENTIMETRI (BIANCA, ROSSA, TRIS)60 CENTIMETRES (WHITE, RED, TRIS)
  • PIZZA TIPO METRO ROTONDA: rossa, bianca o trisROUND BY THE METER: red, white or tris

Ogni aggiunta o modifica (max 2 gusti) alla pizza metro è un supplemento di prezzo / Extra charge applied to any addition or modification (up to 2 ingredients) to the pizza by the meter